Kinh Tế - Tài Chánh - Xí Nghiệp

Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 01/20/2018


25:32 minutes (23.38 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 01/19/2018


15:15 minutes (13.97 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 01/18/2018


15:28 minutes (14.16 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 01/17/2018 .


16:01 minutes (14.67 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường -01/16/2018 .


16:17 minutes (14.91 MB)Tien Dung .

Kinh Tế - Thi Trường - 01/15/2018


12:46 minutes (11.69 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 01/12/2018


14:39 minutes (13.41 MB)n/a

Kinh Tế - Thi Trường - 01/11/2018


14:24 minutes (13.18 MB)n/a

Kinh Tế Thị Trường - 01/10/2018 .


14:26 minutes (13.22 MB)Tien Dung .

Kinh Tế Thị Trường - 01/09/2018 .


13:54 minutes (12.73 MB)Tien Dung .