Mỗi Tuần Một Sáng Tác

Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Đợi Chờ


18:42 minutes (25.69 MB)Mộng Lan & Trọng Nghiã thực hiện

Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Cô Đơn


20:01 minutes (27.73 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Tà Áo Văn Quan


14:53 minutes (20.44 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Dư Âm


10:36 minutes (14.4 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan thực hiện

Mỗi Tuần Một Sáng Tác: Đêm Đông


12:00 minutes (16.24 MB)

Nghệ sĩ Trọng Nghiã & Mộng Lan