Tài Chánh & Đời Sống

Tài Chánh & Địa Ốc - lúc 3 giờ chiều thứ Năm - Dec 03


54:04 minutes (49.5 MB)

Nga Dung

Tài Chánh & Đời Sống - Nov 19


45:31 minutes (41.68 MB)

Tài Chánh & Địa Ốc - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - Nov 12


47:47 minutes (43.74 MB)

Mạnh Xuân Thái

Tài Chánh & Địa Ốc - lúc 3:15 trưa thứ Năm - Oct 08


44:59 minutes (41.19 MB)

Nga Dung

Tài Chánh & Bảo Hiểm - lúc 3:15 trưa thứ Năm - Oct 01


40:36 minutes (37.18 MB)

Mạnh Xuân Thái

Tài Chánh & Địa Ốc - lúc 3:10 trưa thứ Năm - Sept 10


48:32 minutes (44.44 MB)

Nga Dung phụ trách

Tài Chánh & Bảo Hiểm - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - Sept 03


46:53 minutes (42.92 MB)

Mạnh Xuân Thái phụ trách

Tài Chánh & Địa Ốc - lúc 3 giờ chiều thứ Năm - July 16


46:35 minutes (42.66 MB)

Nga Dung phụ trách

Tài Chánh & Đời Sống - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - July 09


52:29 minutes (48.05 MB)

LS Tom Tùng Hoàng phụ trách

Tài Chánh & Đời Sống - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - May 21


52:32 minutes (48.1 MB)

LS Tom Tùng Hoàng phụ trách

Tài Chánh & Địa Ốc - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - May 14


52:17 minutes (47.87 MB)

Tài Chánh & Bảo Hiểm - lúc 3 giờ trưa thứ Năm - May 07


31:57 minutes (29.25 MB)

Tài Chánh & Địa Ốc - Apr 09


41:09 minutes (37.68 MB)

Tài Chánh & Bảo Hiểm - Apr 02


54:07 minutes (49.55 MB)

Tài Chánh & Địa Ốc


40:38 minutes (37.21 MB)

Tài Chánh & Bảo Hiểm


47:27 minutes (43.45 MB)

Tài Chánh & Địa Ốc


35:35 minutes (32.59 MB)